dofinansowanie

Janusz Lissy P.P.H.U. “LISSY”

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie Janusz Lissy P.P.H.U. “LISSY”.

Nr projektu: RPOP.02.01.02-16-0013/20

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka

Działanie: 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP

Poddziałanie: 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2021-07-01 – 2022-06-30

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 423 092,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 296 164,40 PLN

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności poprzez wsparcie i rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności Janusz Lissy P.P.H.U. “LISSY”.

Rezultatem realizacji projektu będzie:

modernizacja wszystkich procesów biznesowych przedsiębiorstwa i wzrost ich efektywności poprzez wdrożenie nowoczesnego zintegrowanego systemu ERP, co przełoży się na niższe koszty działalności (pracochłonność i materiałochłonność, optymalizacja stanów magazynowych, poprawa rotacji zapasów), • wzrost zastosowania TIK w przedsiębiorstwie poprzez objęcie wszystkich procesów biznesowych projektem,

aktualność kluczowych danych niezbędnych do świadczenia usług, dostępnych w miejscu ich świadczenia,

wzrost bezpieczeństwa przechowywanej dokumentacji poprzez zwiększenie zakresu przetwarzanych danych w jednym systemie ERP,

wzrost niezawodności systemu poprzez nowe funkcjonalności automatyzujące i wspomagające funkcjonowanie poszczególnych procesów biznesowych.

Wszystkie ww. rezultaty przełożą się na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa.